Programma

Kom over de brug

Wat kunnen onderzoek en praktijk van elkaar leren?

Die vraag staat centraal tijdens het jaarlijkse Kom over de brugprogramma op woensdagochtend 13 juni 2018.

Voorafgaand aan de ORD kunnen onderwijsonderzoekers, leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek gaan over deze vraag. Een vraag die zowel in het onderwijsonderzoek als binnen onderwijsinstellingen hoog op de agenda staat.

 

De ochtend start met een kick-off lezing over de waarde van onderzoek in de school. Daarna kunt u deelnemen aan een van de vier verdiepingssessies:

  • Creativiteit in het onderwijs: wat, waar, waarom en hoe?
  • De digitale samenleving: een leven lang leren en lesgeven met ict
  • Wat is ‘goed onderwijs’? Over pedagogische waarden en idealen
  • Motiverend lesgeven: een voorwaarde voor onderwijskwaliteit?

 

De onderwerpskeuze hiervoor is tot stand gekomen op basis van de uitkomst van een poll die de Kom over de brugprogramma organisatie in januari 2018 heeft uitgezet in het veld. Daarin zijn leraren, schoolleiders en andere betrokkenen gevraagd aan te geven welke onderzoeksonderwerpen voor hen momenteel het meest relevant zijn.

 

Na de verdiepingssessies is er een lunch. Om 13.00 uur start de reguliere ORD met de opening en de keynote, gevolgd door twee parallelsessies.

Deelnemers aan het Kom over de brugprogramma zijn van harte uitgenodigd woensdagmiddag kosteloos deel te nemen aan de reguliere ORD.

08.30-09.00Ontvangst en registratie Kom over de brugprogramma
09.00-09.30Opening en kick-off lezing
09.45-11.45Verdiepingssessies
11.45-12.00Terugkoppeling verdiepingssessies
12.00-13.00Lunch
13.00-14.45 Opening en keynote reguliere ORD
15.15-16.45Parallelsessie 1
17.00-18.30Parallelsessie 2
18.30-20.00Receptie

Kick-off lezing

Ondersteboven van Onderzoek

Ondersteboven van Onderzoek

Deze lezing gaat in op de waarde van onderzoek voor de school.

Door: Helma Oolbekkink

 

In de afgelopen jaren is volop gezocht naar mogelijkheden om onderzoek in alle lagen van de school te brengen: denk aan onderzoek door leraren, masteronderzoek en opbrengstgericht werken. Maar ook onderzoekend leren door leerlingen kan rekenen op een groeiende belangstelling. Het doen van onderzoek zorgt voor een verbetering van de onderzoeksvaardigheden van leerlingen en bevordert hun onderzoekende houding. Daarmee zijn zij ook beter voorbereid op een vervolgopleiding.

Deze lezing gaat in op de vraag: hoe kan onderzoekend leren door leerlingen verbonden worden met ander type onderzoek in de school? En welke rol speelt de docent hierin?

 

Helma Oolbekkink is universitair docent aan de Radboud Docenten Academie en lector aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen waar zij onderzoek doet naar de professionele ontwikkeling van leraren.

Verdiepingssessies

Creativiteit in het onderwijs: wat, waar, waarom en hoe?

Creativiteit in het onderwijs: wat, waar, waarom en hoe?

Door: Ida Oosterheert

 

Creativiteit wordt momenteel beschouwd als een van de belangrijkste te ontwikkelen ‘vaardigheden’ voor leerlingen. Creativiteit stimuleren in het onderwijs vraagt van veel leraren iets nieuws. Maar ook van de omgeving waarin die leraar werkzaam is. In het verlengde van de vraag ‘hoe stimuleer je als leraar leerlingen tot creativiteit’ ligt immers de vraag ‘hoe stimuleer en faciliteer je leraren tot het aangaan van creatieve uitdagingen met hun leerlingen?’ Leraren, schoolleiders, besturen: allemaal spelen ze hierin een rol.

 

Deze sessie richt zich op al deze groepen. Samen onderzoeken we wat creativiteit op school kan betekenen, welke kenmerken creatieve uitdagingen hebben en wat nodig is om ermee aan de slag te gaan. Theoretische inzichten en praktijkervaringen verbinden we met elkaar. Er is ruimte voor inhoudelijke discussie en het onderzoeken van eigen casussen: wat kun jij doen om de creativiteit van jouw leerlingen en/of medewerkers een stap verder te brengen? En welke onderzoeksvragen rondom creativiteit zou jij graag onderzocht zien?

 

De sessie wordt geleid door Universitair hoofddocent van de Radboud Docenten Academie Ida Oosterheert. Zij doet onderzoek naar hoe leraren leren en zich ontwikkelen. Haar focus ligt de komende jaren op onderzoek naar hoe leraren VO kunnen leren de creativiteitsontwikkeling van kun leerlingen te bevorderen.

De digitale samenleving: een leven lang leren en lesgeven met ict

De digitale samenleving: een leven lang leren en lesgeven met ict

Door: Marijke Kral, Pierre Gorissen, Anne-Marieke van Loon

 

De digitale samenleving is niet meer iets van de verre toekomst, we zitten er middenin. Toch worden leraren en leerlingen nog onvoldoende voorbereid op deze samenleving. Scholen zoeken naar manieren om hun leraren op dit gebied te professionaliseren, waardoor toekomstgericht onderwijs werkelijk vorm krijgt. Maar dit blijkt ook een grote uitdaging.

Onderzoek helpt scholen en leraren te ontdekken wat wel werkt en wat niet. In het iXperium/Centre of Expertise – Leren met ict gebeurt dit al via langlopende samenwerkingen tussen onderzoek, de scholen (zowel po, vo, mbo als hbo) en de lerarenopleiding. Hierbij wordt (samen) praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, gewerkt aan professionalisering van leraren, en onderwijs (her)ontworpen dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen met inzet van ict.

We vinden het relevant om die ervaringen te delen en met de deelnemers in gesprek te gaan over hun eigen ervaringen en vragen.

 

Marijke Kral is lector Leren met ict. Pierre Gorissen is senior onderzoeker bij het iXperium Centre of Expertise – Leren met ict. En Anne-Marieke van Loon is Associate Lector Leren met ict. Alledrie zijn werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Wat is ‘goed onderwijs’? Over pedagogische waarden en idealen

Wat is ‘goed onderwijs’? Over pedagogische waarden en idealen

Door: Carlos van Kan & Fedor de Beer

 

Leraren staan voor de uitdaging passend onderwijs te verzorgen aan alle leerlingen in hun klas. Dat vraagt om professionals die naast het hoe en wat van het onderwijs ook ideeën hebben over het waarom en waartoe van hun onderwijs. Met andere woorden: ze moeten niet alleen onderwijskundig maar ook pedagogisch onderlegd zijn.

 

Het pedagogische prioriteitenspel helpt leraren expliciteren wat zij in het belang vinden van hun leerlingen. Het levert een gesprek op over visies op ‘goed’ onderwijs en wat dit betekent voor de dagelijkse interacties met hun leerlingen.

In deze sessie spelen we het spel, wordt ingegaan op de wetenschappelijke basis die eronder ligt, en kijk je hoe je met dit spel op school aan de slag kunt gaan.

 

Dr. Carlos van Kan is senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dr. Fedor de Beer is werkzaam als onderzoeker bij hetzelfde kenniscentrum en is daarnaast docent op de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO).

Motiverend lesgeven: een voorwaarde voor onderwijskwaliteit?

Motiverend lesgeven: een voorwaarde voor onderwijskwaliteit?

Door: Miriam Cents-Boonstra en Sander Berendsen

 

Recent promotieonderzoek laat zien dat een groot aantal studenten vooral naar school gaat omdat ze moeten en in mindere mate omdat ze graag willen. Deze motivatie kan het opbouwen van een succesvolle loopbaan in de weg staan. Door middel van motiverend lesgeven op basis van de zelfdeterminatie theorie (ZDT) kunnen docenten een positief effect hebben op de motivatie en betrokkenheid van studenten.

 

Als praktijkvoorbeeld wordt een pilot besproken waarin een aantal principes voor motiverend lesgeven zijn toegepast. Vanuit de theorie en onderzoeksresultaten maken we graag de vertaling naar je eigen praktijk en gaan we aan de slag met de vragen:

  • Hoe gemotiveerd zijn studenten?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de motivatie van je studenten te bevorderen?
  • Zijn motivatie en motiverend lesgeven belangrijke factoren voor onderwijskwaliteit? Hoe wordt dit gemeten en vraagt dit om verandering?

Miriam Cents-Boonstra is onderwijskundige en promoveert bij de Radboud Universiteit op het bevorderen van de motivatie van studenten door middel van motiverend lesgeven. Sander Berendsen is als (innovatie)docent verbonden aan het Graafschap College waar hij les geeft en onderzoek doet naar reflectie, daarnaast is hij gastdocent bij de master Pedagogiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Kosten

De kosten voor deelname aan het Kom over de brugprogramma bedragen € 90, – .

Dit is inclusief lunch en deelname aan het reguliere woensdagmiddagprogramma van de ORD.

 

Aanmelden

Klik op de registratiebutton om je aan te melden.

Registreren

Organisatie

Het Kom over de brugprogramma wordt georganiseerd door de Radboud Docenten Academie en de faculteit Sociale Wetenschappen (Radboud Universiteit) samen met de Faculteit Educatie (HAN). Voor praktische vragen over aanmelden, neem contact op met ord2018@leidscongresbureau.nl. Voor inhoudelijke vragen neem contact op met Vanessa Verhoeff op v.verhoeff@docentenacademie.ru.nl.