Promovendi pre-conferentie

Promovendi pre-conferentie

Zoals gebruikelijk organiseert het VPO-bestuur een pre-conferentie voor promovendi, voorafgaand aan de ORD. Voor deze pre-conferentie wordt een aantal onderzoekers uitgenodigd een workshop te organiseren. In deze workshops wordt ingegaan op mogelijk uitdagende aspecten van het promotieproces en/of zaken die van waarde zijn voor na uw promotie:

 

1. Schrijven voor Publiek

Bea Ros

 

Schrijven voor collega-academici is iets heel anders dan schrijven voor leraren in het basis- of middelbaar onderwijs. De juf van groep 5 of de docent havo 5 wil zich graag verdiepen in de resultaten van onderwijsonderzoek, maar heeft weinig tijd, is soms bang dat het te moeilijk voor haar of hem is. Kortom, zij of hij moet verleid worden om een artikel te lezen. Redacteur van onderwijsvakblad Didactief Bea Ros (https://www.linkedin.com/in/bea-ros-1842694/) helpt je een tekst bondig, toegankelijk en verleidelijk te schrijven en te presenteren. De workshop duurt anderhalf uur en bevat zowel theoretische achtergrond als praktische oefeningen.

 

Maximaal aantal deelnemers: 15

2. Subsidies en aanvraagprocedures

Jorika Baarda, Ruud Strijp

 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs in Nederland. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen onderwijsprofessionals op scholen en wetenschappelijke onderzoekers te verbeteren.

 

In deze sessie geven twee NRO beleidsmedewerkers eerst een presentatie over verschillende activiteiten van het NRO met daarbij ruim aandacht voor de NRO-subsidierondes en aanvraagprocedures. Daarna worden, afhankelijk van het aantal deelnemers, in een of twee subgroepen samenvattingen besproken van een (concreet of fictief) bij het NRO in te dienen onderzoeksvoorstel voor de NRO-subsidierondes PROO Samenhangende onderzoeksprojecten (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek), ProBO Beleidsgericht onderzoek (beleidsgericht onderzoek) of PPO Kortlopend of Langlopend onderzoek (praktijkgericht onderzoek). Bij de bespreking hiervan worden aan de hand hiervan belangrijke aandachtspunten bij en tips voor het indienen van een onderzoeksaanvraag besproken. Hiervoor vragen we de deelnemers van de voren een samenvatting op te stellen.

 

Opdracht: Schrijf een samenvatting (al dan niet van een fictief onderzoeksvoorstel) van circa 200 woorden voor een van de volgende NRO-subsidierondes:

 

  • PROO Samenhangende onderzoeksprojecten (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek).

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 600.000 voor een project van 4 jaar.

Criteria: Wetenschappelijke kwaliteit (40%), Wetenschappelijke betekenis (20%), Past performance en track record (20%) en Programmatische betekenis (20%).

  • ProBO Beleidsgericht onderzoek (beleidsgericht onderzoek).

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 450.000 voor een project van drie tot vier jaar.

Criteria: Wetenschappelijke kwaliteit (30 %), Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30 %), Kwaliteit consortium (20 %) en Kennisbenutting (20 %).

  • PPO Langlopend onderzoek (praktijkgericht onderzoek).

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 500.000 voor een project van drie jaar.

Criteria: Praktijkrelevantie (50%) en Wetenschappelijke kwaliteit (50%).

  • PPO Kortlopend onderzoek (praktijkgericht onderzoek).

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 100.000 voor een project van anderhalf jaar.

Criteria: Praktijkrelevantie (40%), Wetenschappelijke kwaliteit (40%) en Kwaliteit van het consortium (20%).

 

Deelnemers worden verzocht hun samenvatting uiterlijk één week voor de bijeenkomst te mailen naar opro@nro.nl. Vermeld daarbij bij welke subsidieronde de samenvatting hoort.

 

Meer informatie over de subsidierondes:https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-onderzoeksprogrammas/.

3. Interview skills

Dr. Jacobiene Meirink (ICLON/Universiteit Leiden) en dr. Monika Louws (Universiteit Utrecht) 

 

In deze workshop behandelen we hoe je een interviewstudie kunt voorbereiden en uitvoeren. We besteden aandacht aan verschillende vormen van interviewen, het opstellen van een interview leidraad, gesprekstechnieken en andere procedurele zaken. Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag met interviewen en krijg je feedback op jouw interviewtechniek.

 

Dr. Jacobiene Meirink (ICLON/Universiteit Leiden) en dr. Monika Louws (Universiteit Utrecht) hebben in diverse onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs ruime ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van interviewstudies.

4. Publiceren in Pedagogische Studiën

Wilfried Admiraal, Sven de Maeyer, Roeland van der Rijst

 

Pedagogische Studiën (www.pedagogischestudien.nl) richt zich op onderzoek naar onderwijs als ook algemeen-pedagogische onderwerpen die relevant zijn voor het onderwijs. Artikelen kunnen betrekking hebben op algemene onderwijskundige onderwerpen, vakspecifieke ontwerpen, als ook op geschiedenis van opvoeding en onderwijs, ouder-kind relaties, theoretische opvoedkunde, of orthopedagogiek. Ook artikelen waarin methodologische thematieken en thematieken met betrekking tot de evaluatie van onderwijs, komen voor plaatsing in aanmerking. Alle bijdragen in Pedagogische Studiën worden open access (golden standard) aangeboden. Als tijdschrift stellen we ons open voor zowel Nederlandstalige als Engelstalige bijdragen van onderzoek binnen het domein van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken.

Tijdens deze workshop kunt u met redacteuren van het tijdschrift in gesprek over alle aspecten van het publiceren in het tijdschrift. U krijgt de gelegenheid om uw idee voor een manuscript toe te lichten en krijgt van een redacteur daarop feedback. Schrijf ter voorbereiding op deze workshop uw idee op in de vorm van een kort samenvatting.

5. Proefschrift verdedigen

De openbare verdediging van je proefschrift is de formele, ceremoniële afsluiting van je promotietraject. Het is een bijzonder moment. In de eerste plaats omdat het een mijlpaal is, het glorieuze eindpunt van een meerjarig project waar bloed, zweet en hopelijk niet te veel tranen in zijn gaan zitten. Daarnaast is je verdediging bijzonder omdat het iets is wat je nog nooit gedaan hebt, en zeer waarschijnlijk ook nooit meer zal doen. Bovendien is het vaak voor het eerst dat familie en vrienden ‘de academie’ en jouw werk van zo dichtbij ervaren. Dit maakt verdedigen spannend. De verdediging wordt daarom weleens vergeleken met een ontgroening voordat je als doctor de (wetenschappelijke) wereld ingaat. Je moet laten zien dat je in het openbaar met verve je werk kunt verdedigen.

In deze workshop zullen we op een interactieve manier ingaan op hoe je je kunt voorbereiden op deze bijzondere en spannende plechtigheid. Dit doen we door kort te bespreken hoe de ceremonie er uitziet. Daarnaast zullen we ingaan op de rol van daders (commissieleden) en slachtoffer (jijzelf), om aan de hand daarvan het een en ander te relativeren. Het grootste deel van de tijd zullen we besteden aan het analyseren en bespreken van op film vastgelegde hoogte- en dieptepunten uit de promotie van een van de workshopleiders. De workshop zal worden gegeven door Joost Jansen in de Wal en Rob Martens. Joost promoveerde in november 2016 aan de Open Universiteit en werkt nu als post-doc aan de Universiteit van Amsterdam. Rob is als hoogleraar verbonden aan de Open Universiteit en heeft als (co-)promotor 10 promovendi naar het succesvol afronden van hun promotie begeleid.

6. Feedback door promovendi

Drs. Tim Klaassen (onderwijskundige), dr. Lia Fluit (onderwijskundige)

 

Als promovendus word je begeleid door een promotor. Vaak heb je ook een (of meer) co-promotoren die dan de dagelijkse begeleiding op zich nemen. Als het goed is, is je promotietijd een prachtige tijd waarin je veel leert en goed begeleid wordt in je ontwikkeling als onderzoeker.

Hierbij is het belangrijk dat je natuurlijk veel feedback krijgt van je begeleiders, maar andersom is het ook heel belangrijk dat je feedback aan hen kunt geven over de wijze waarop zij jou begeleiden. Hoe beter je aan kunt geven wat jou helpt in jouw traject, des te meer kun je uit deze periode halen. Deze vorm van feedback wordt upward feedback genoemd.

 

Feedback aan je begeleiders wordt vaak als eng of moeilijk ervaren omdat er een hiërarchische relatie is. Hoe ga je dit dan aanpakken? Hoe bereid je je voor? Waar kun je feedback op geven? Staan zij daarvoor open? Hoe zorg je dat je serieus wordt genomen, hoe zorg je dat je kan zeggen wat je wilt zeggen? Hoe zorg je dat de sfeer prettig blijft?

Door feedback op een constructieve wijze te geven aan je begeleiders ontwikkel je niet alleen vaardigheden in het geven van feedback, je werkt ook aan het opbouwen van een goede werkrelatie met je begeleiders en geef je sturing aan je eigen ontwikkeling.

 

Leerdoelen:

Na afloop van deze workshop kun je

–       benoemen wat bijdraagt aan een veilige feedbackcultuur

–       aspecten van goede begeleiding identificeren

–       constructieve feedback formuleren aan de hand van een oefensituatie

 

Maximaal aantal deelnemers: 20

Globale opzet

We starten met een korte inventarisatie van ervaringen met de begeleiding. Wat zijn goede en niet goede ervaringen, wat wil je aanpakken? Daarna volgt een korte interactieve sessie over kenmerken van goede begeleiding en wat nodig is voor upward feedback. Daarna wordt in kleine groepen gewerkt aan een casus waarin verschillende aspecten van de begeleiding aan de orde komen. Er wordt geoefend in het geven van upward feedback en het nadenken over concrete verbetervoorstellen voor de praktijk.

 

De pre-conferentie vindt plaats op woensdag 13 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur, in de ochtend voorafgaand aan de ORD (inclusief lunch).

09.30-10.00Ontvangst en registratie
10.00-10.15Opening
10.15-10.30Naar de workshopsruimten
10.30-12.00Workshops
12.00-13.00Lunch

Als u zich heeft geregistreerd voor de Promovendi pre-conferentie, wordt u vriendelijk verzocht vooraf aan te geven naar welke workshop uw voorkeur uitgaat. Mocht u dit nog niet hebben doorgegeven, klik dan hier.

 

We gebruiken voor de pre-conferentie dezelfde locatie als voor de ORD zelf, zodat u na de lunch direct door kunt naar de openingssessie.

 

Tot dan!

Het VPO bestuur

 

De kosten voor deelname aan de Promovendi pre-conferentie bedragen € 15,00 (incl. lunch). U kunt u hiervoor afzonderlijk inschrijven, maar u kunt zich hiervoor ook registreren in combinatie met de ORD.

Registreren